SOD1

                             Sygnalizator otwartych drzwi typu SOD1

Terminal  SOD1 TPLNW

Element identyfikacyjny  SOD1 IANW

ZASTOSOWANIE:

SOD1 służy do sygnalizacji maszyniście otwarcia drzwi do pojazdu np. ezt. Otwarcie drzwi komunikowane jest poprzez świecenie odpowiednio oznaczonej diody LED symbolizującej drzwi w pojeździe, miganiem zaś sygnalizowany jest brak komunikacji z elementem identyfikacyjnym zainstalowanym przy drzwiach lub opcjonalnie awaria czujnika otwarcia / zamknięcia drzwi.

Nieautoryzowane otwarcie drzwi – np. przez pasażera w trakcie dojeżdżania pociągu do stacji lub nie zamknięcie się choćby jednego ze skrzydeł drzwi (np. przytrzymanie przez pasażera lub zablokowanie w momencie odjazdu ze stacji) mimo wydania polecenia zamknięcia przez obsługę – komunikowane jest dodatkowo przez sterownik sygnałem dźwiękowym.

. Pod pojęciem sygnalizator należy rozumieć każdorazowo kompletny sygnalizator otwarcia drzwi SOD1 złożony co najmniej z terminala SOD1T i elementu identyfikacyjnego SOD1I. Sygnalizator otwartych drzwi typu SOD1 przeznaczony jest do pracy w trójczłonowych pojazdach trakcyjnych przeznaczonych do przewozu osób. Pojazdy te mogą pracować w trakcji pojedynczej lub wielokrotnej, przy której należy zapewnić połączenia elektryczne między pojazdami w celu zapewnienia ciągłości komunikacyjnej.

Wygląd panelu terminala SOD1-TPLNW z wyświetlaniem informacji

na diodach LED

OPIS:

Sygnalizator SOD1 jest zbudowany w oparciu o mikroprocesor oraz układy scalone. Kompletne urządzenie stanowiące sygnalizator otwarcia drzwi SOD1 przewidziane do stosowania w ezt składa się z 2 terminali tzw. terminali sygnalizatorów otwartych drzwi SOD1T  mocowanych np. w pulpitach maszynisty oraz z elementów identyfikacyjnych drzwi SOD1I zabudowanych przy drzwiach w wagonach zespołu trakcyjnego – jeden SOD1I obsługuje drzwi przynależne do danego przedsionka  (np. dla EN57 to 6 szt. elementów identyfikacyjnych). Dzięki zastosowaniu systemu identyfikacji drzwi, który określa jednoznacznie oznaczenie pojazdu, stronę wagonu i numer drzwi urządzenie jest całkowicie bezobsługowe – nie trzeba wpisywać do sygnalizatora lokalizacji – elementów identyfikacyjnych poszczególnych skrzydeł drzwi ani przy pierwszym uruchomieniu po instalacji w pojeździe jak również w późniejszym użytkowaniu. Stąd uruchomienie układu sygnalizacji z wagonu Ra lub Rb (niezależnie od rodzaju połączenia – trakcja pojedyncza lub wielokrotna) nie powoduje zmian w systemie identyfikacji lecz umożliwia precyzyjną i jednoznaczną lokalizacje poszczególnych skrzydeł drzwi. Po załączeniu napięcia zasilania na układ sygnalizacji otwarcia drzwi sterownik układu rozpoczyna odpytywanie każdego elementu identyfikacyjnego w celu potwierdzenia komunikacji. Dodatkowo sterownik sprawdza czy w składzie zainstalowana jest odpowiednia ilość elementów identyfikacyjnych oraz czy nie powtarza się konfi-guracja  pomiędzy elementami identyfikacyjnymi. Sygnalizator jest przystosowany do pracy w magistrali CAN. Możliwe jest również wykonanie sygnalizatora z przystoso-waniem do pracy w systemie 1-wire.

Produkowane wykonania terminala SOD1-T:

Terminal w obud. tablic. z wyśw. LED, do pracy w sieci CAN z wtyczkami…SOD1-TPLNW

Produkowane wykonania elementu identyfikacyjnego SOD1-I:

Element identyfikacyjny w obud. aparat. do pracy w sieci CAN z wtyczkami….SOD1-IANW

DANE TECHNICZNE:

  • znamionowe napięcie zasilania ………………..….…….………..24 V d.c.
  • zakres zmian napięcia zasilania ………..….……..od 16,8 V do 30 V d.c.
  • prąd pobierany  przez SOD1T (stan czuwania)……………… ok. 50 mA
  • prąd pobierany  przez SOD1T (stan alarmu)…..…………….ok. 450 mA
  • prąd pobierany  przez 1 x SOD1T + 6 x SOD1I……………….ok.370 mA

(bez sygnalizacji)

  • masa SOD1T………………………………………………………..ok. 520 g
  • masa SOD1I……………………………….……..…………………ok. 210 g
  • wymiary SOD1T…………………………….…150 mm x 126 mm x43 mm
  • wymiary SOD1I…………………………………125 mmx 80 mm x 38 mm
  • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru………..…..SOD-WTO-903-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....