SH-2

Statecznik do zasilania lamp halogenowych typu SH2

ZASTOSOWANIE:

Statecznik do zasilania lamp halogenowych jest przetwornicą napięcia, przeznaczoną do zastosowania w wagonowych układach sieci pokładowej
o napięciu znamionowym 24 V d.c. i przetwarzania tego napięcia na napięcie 12 V d.c. Statecznik służy do zasilania jednej lub kilku lamp oświetleniowych o mocy sumarycznej nie przekraczającej 20 W. Statecznik jest przeznaczony do użytkowania wewnątrz kolejowych wagonów osobowych, komunikacji krajowej i między-narodowej oraz w innych pojazdach, w których napięcie znamionowe wynosi 24 V d.c.

OPIS:

Przetwornica jest wykonana z wykorzystaniem specjalizowanego układu scalonego, w którym regulacja wypełnienia impulsów wyjściowych i stabili-zacja napięcia wyjściowego w układzie ujemnego sprzężenia zwrotnego utrzymuje na stałym poziomie napięcie wyjściowe zasilające żarówki halo-genowe.

Statecznik jest wyposażony w elektroniczne zabezpieczenie przeciw-zwarciowe. Zwarcie zacisków wyjściowych nie spowoduje uszkodzenia sta-tecznika. Po ustąpieniu zwarcia statecznik ponownie dostarcza napięcie zna-mionowe na wyjściu. Statecznik jest także wyposażony w układ zabez-pieczenia w przypadku zwarcia wewnątrz układu elektronicznego lub w przy-padku jego uszkodzenia.

Podczas eksploatacji statecznik halogenów SH-2 nie wymaga żadnych zabiegów eksploatacyjnych.

DANE TECHNICZNE:

 • znamionowe napięcie zasilania ………………..………………….24 V d.c.
 • dopuszczalny zakres zmian napięcia zasilania ..……od 16,8 V do 33 V
 • napięcie wyjściowe statecznika …………………………….11,6 V ± 0,2 V
 • obciążenie znamionowe …………………………………………….£ 20 W
 • częstotliwość pracy………………………………………………. ³  52 kHz
 • sprawność …………………………………………………………….³  70 %
 • masa ……………………………………………….…………………≤ 110 g
 • zewnętrzna temperatura pracy ………….….klasa T3 wg PN-EN 50155
 • wymiary ……………………………………….85 mm x 43 mm x 31,5 mm
 • stopień ochrony …………………………………………………………IP20
 • wilgotność względna  ……………………..…..…zgodna z PN-EN-50155
 • Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru ………..……SH-WTO-205-0
FIRMA ELTRONIK ZOSTAŁA UHONOROWANA...czytaj dalej....